Ewa Ostrowska

Od 1994 r. związana z pracą w samorządzie lokalnym, miejskim i powiatowym. Swoją pracę rozpoczęła na stanowisku podinspektora ds. turystyki w Urzędzie Miejskim w Giżycku w roku 1994.
Była pełnomocnikiem burmistrza ds. żeglarskich. Brała udział w organizacji prestiżowych regat żeglarskich, promowała miasto na targach turystycznych, opracowywała mapy i materiały promocyjne na potrzeby miasta Giżycka i Porozumienia Gminnego „Ziemia Giżycka”. Pracę promocyjną kontynuowała w Centrum Promocji i Integracji Społecznej.
Obecnie od roku 2007 zajmuje stanowisko dyrektora Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, które jest jednostką budżetową gminy miejskiej Giżycko. Od roku 2007 jest Przewodniczącą Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy. Opracowuje corocznie uchwalane przez Radę Miejską w Giżycku Gminne Programy Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Nadzoruje i inicjuje działania Klubu Seniora w Giżycku, które doprowadziło – z jej inicjatywy i pod patronatem Burmistrza Miasta – do utworzenia Uniwersytetu III Wieku.

Jest bardzo aktywnym dyrektorem Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku. W ramach jego działalności inicjuje wiele działań zmierzających do integracji międzypokoleniowej. Wyróżniona w roku 2010 „Medalem Uśmiechu” przez Klub Seniora „Mazury”. Współpracuje z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz innymi organizacjami w zakresie organizacji imprez rekreacyjnych.
Wspólnie ze studentami Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku promuje boccię jako grę integrującą środowisko osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.

Inicjuje działania na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców Giżycka, pomysłodawca i organizator cyklicznych „Promocji Zdrowia” – imprez o charakterze profilaktycznym. W roku 2009 zorganizowała Piknik Kardiologiczny „Giżycko z sercem o sercu” skierowany do dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych. Inicjator imprez promujących nordic walking – m.in. „Giżycki marsz po zdrowie”.
Jest koordynatorem lokalnym obchodów Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny, pomysłodawcą i współorganizatorką cyklicznej imprezy o charakterze rodzinnym – Piknik Wiosenny – Majowy Festyn Rodzinny. Organizator Międzynarodowej Konferencji „Zagrożenia wychowawcze cyberprzestrzeni” skierowanej do nauczycieli, pedagogów, kuratorów, pracowników socjalnych oraz pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie warmińsko-mazurskim.
W ramach swoich obowiązków współpracuje ściśle ze szkołami organizując przedsięwzięcia profilaktyczne w zakresie uzależnień i przeciwdziałania przemocy, m.in. konkursy plastyczne o tematyce antyalkoholowej, konkurs na prezentację multimedialną „Bezpieczeństwo dzieci w sieci” , realizacja programów autorskich. Pomysłodawca cyklu imprez skierowanych do dzieci „Bajkowe lato ze świetlicą” , Podwórkowa Liga Bocci i Festiwal Gier Podwórkowych.
Od lat jest koordynatorem lokalnym ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, ambasadorem kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” , ambasadorem kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”. Nadzoruje i organizuje pracę Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej „Pełna Chata” . Od roku 2014 zatrudnia streetworkerów i nadzoruje ich pracę. Streetworking w Giżycku działa na dwóch podwórkach i stosuje nowatorską formę dogoterapii.

Na co dzień współpracuje z Komendą Powiatową Policji, Sądem Rejonowym w Giżycku oraz Strażą Miejską w Giżycku w zakresie organizacji akcji o charakterze edukacyjnym poświęconym szkodliwości picia alkoholu, zapobiegania sprzedaży alkoholu i wyrobów nikotynowych osobom nieletnim , zapobiegania nietrzeźwości kierowców.
W roku 2009 z ramienia miasta Giżycka odpowiadała za organizację pracy wolontariuszy przy organizacji niezwykle ważnej dla miasta uroczystości – Millenium Męczeńskiej Śmierci Świętego Brunona. W latach 2009 – 2010 była aktywnym uczestnikiem w budowaniu „Giżyckiego Partnerstwa Lokalnego w ramach wdrażania Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Powiatu Giżyckiego”. Obecnie uczestniczy w kolejnej edycji „Partnerstwa lokalnego” koordynowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.
Jest koordynatorem lokalnym Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, na ogólnopolskich konferencjach Zdrowych Miast w Śremie (2010), Białymstoku (2013),  Rabce- Zdrój (2015) i Świdniku (2018) przedstawiała doświadczenia miasta Giżycka w zakresie działań z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej.
Zasłużona w związku z organizacją czasu wolnego dla grupy dzieci z terenów objętych powodzią przebywających w Giżycku  w dniach 28 maja 2010 – 12 czerwca 2010. Jako koordynator spraw bieżących związanych z organizacją pobytu wykazała się ogromnym zaangażowaniem, poświęcając dodatkowo swój prywatny czas . Pozyskała wielu sponsorów atrakcji, które były oferowane dla dzieci powodzian, uczestniczyła we wspólnych wycieczkach oraz wizytach w obiektach, które grupa odwiedzała, starając się zapewnić jak najbardziej życzliwe przyjęcie. Nadzorowała całość spraw organizacyjnych (poza sprawami nauki) związanych z pobytem grupy na Mazurach. Otoczyła grupę dzieci i ich opiekunów szczególną troską, będąc do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy. Za pomoc została odznaczona brązowym medalem zasługi przez Prezydenta RP.
W okresie od marca do lipca 2010 r. była aktywnym uczestnikiem projektu „Animatorzy – aktywni na rzecz rozwoju gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.
W sierpniu 2010 r . została nominowana przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych do członkostwa w Kapitule „Trzeźwego Umysłu, w której biorą udział najbardziej aktywni pełnomocnicy i koordynatorzy do spraw profilaktyki ze wszystkich województw. W roku 2015 odznaczona Złotym Certyfikatem tej kampanii.
Za działalność na rzecz osób w wieku starszych prowadzonych przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej miasto Giżycko otrzymało dyplom w konkursie „Samorząd przyjazny seniorom” zorganizowanym przez Parlamentarny Zespół do spraw Osób Starszych. Aktywna praca Ewy Ostrowskiej na rzecz seniorów i jako dyrektora Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku zaowocowała powołaniem jej na Przewodniczącą Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, w Zarządzie Porozumienia była do 2016 r. (regulaminowa zmiana zarządu). W roku 2014 wraz ze studentami GUTW zorganizowała w Giżycku Wojewódzką Konferencję UTW Warmii i Mazur. Została wybrana do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W 2015 r. odznaczona ZŁOTĄ ODZNAKĄ Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za zasługi na rzecz Związku.
Pomysłodawczyni „Przeglądu Aktywności II Młodości” – imprezy prezentującej dokonania studentów GUTW.

W roku 2011 Ewa Ostrowska była pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowej Konferencji „Giżycko stawia na rodzinę”, zorganizowanej w ramach obchodów XIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny oraz Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na Rodzinę. W roku 2014 czynnie współorganizowała uroczyste Zakończenie Wojewódzkich Obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Giżycku. Współorganizatorka i koordynatorka Ogólnopolskich Biegów Rodzinnych.
W 2014 r. znalazła się w zaszczytnym gronie siedmiu osób nagrodzonych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 12 listopada 2014 r. na zamku w Olsztynie. W uzasadnieniu do nagrody podkreślano m.in. osiągnięcia w zakresie organizacji imprez o charakterze międzypokoleniowym i integracyjnym, doceniono działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, pracę na rzecz Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku i Przewodniczenie Uniwersytetom Trzeciego Wieku na trenie Warmii i Mazur oraz wprowadzenie streetworkerów do społeczności lokalnej.

W 2017 wspólnie z Burmistrzem Miasta Giżycka i Radną M. Popieluch podjęła działania zmierzające do powstania Giżyckiej Rady Seniorów. Koordynowała organizację spotkań warsztatowych i wspólnie z przedstawicielami osób starszych wystąpiła do Rady Miejskiej w Giżycku o utworzenie nowego ciała doradczego. Ostatecznie w maju 2018 doprowadziła do sformalizowania Rady Seniorów Miasta Giżycka. Z ramienia samorządu giżyckiego jest opiekunem rady.

Dużą część działalności zawodowej poświęca wspieraniu talentów dzieci i młodzieży, organizując konkursy, stwarzając miejsca do warsztatów i zajęć, a także wspiera kreatywne drużyny.

W swojej pracy zawodowej Ewa Ostrowska kieruje się przede wszystkim chęcią pomocy, a zwłaszcza rodzinom, w których występuje przemoc i uzależnienia. Zawsze wsłuchuje się w potrzeby osób, wobec których kieruje swoje działania. Jest otwarta na współpracę z innymi instytucjami, stowarzyszeniami itp. Uważa, że przede wszystkim działając wspólnie, uda się osiągnąć bardzo dużo. Stąd też stara się otaczać ludźmi, którzy przede wszystkim działają, a nie tylko narzekają. Wspiera działania dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, które zmierzają do poprawy ich stanu zdrowia i aktywizują społecznie. Wciąż ma nowe pomysły i chęci na ich realizację.

 

Ewa Ostrowska

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
1994- 2001 – Urząd Miejski w Giżycku – podinspektor ds. promocji, Pełnomocnik burmistrza ds. żeglarskich
2002-2007 – Centrum Promocji i Informacji Turystycznej – st. inspektor
2007 – obecnie – Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej – dyrektor

WYKSZTAŁCENIE
2000-2002 – Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku – licencjat – obsługa ruchu turystycznego
2002-2005 – Politechnika Białostocka – magister – zarządzanie przedsiębiorstwem
2021 -2022 – Uniwersytet SWPS Psychologia zachowań społecznych i organizacyjnych – studia podyplomowe

NAGRODY, ODZNACZENIA
W 2010 r. odznaczona BRĄZOWYM MEDALEM ZASŁUGI przez Prezydenta RP za pomoc powodzianom. W 2014 r. otrzymała NAGRODĘ Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za działalność w dziedzinie pomocy społecznej. Burmistrz Miasta Giżycka przyznał jej w 2014 r. NAGRODĘ W DZIEDZINIE KULTURY. W 2015 r. odznaczona ZŁOTĄ ODZNAKĄ Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów za zasługi na rzecz Związku.

DZIAŁALNOŚĆ W STOWARZYSZENIACH
Członek PTTK , pełniła funkcję prezesa (1996-1999) i skarbnika (2008- 2016).
Członek PTTK od 1987 r., zdobyła uprawnienia ORGANIZATORA TURYSTYKI (1988), przewodnika turystycznego i pilota wycieczek (1995) , INSTRUKTORA PRZEWODNICTWA PTTK (2009). Była członkiem zarządu Oddziału Wielkich Jezior Mazurskich PTTK(1998-1999)
Współzałożycielka i  wiceprezes Stowarzyszenia Promocji Tańca „Lecdance” (do 03.2016 r.) Współorganizatorka Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „Mazury ” w Giżycku. Wiceprezes Fundacji Rozwój.
W latach 1999-2001 członek Giżyckiego Stowarzyszenia Żeglarskiego. W latach 2014 – 16 w Zarządzie Porozumienia UTW Warmii i Mazur. Obecnie reprezentuje w Porozumieniu Giżycki UTW. Reprezentowała Giżycko w Obywatelskim Parlamencie Seniorów.

PUBLIKACJE
Autorka „Giżyckiego przewodnika dla najmłodszych” – jedynego przewodnika o Giżycku dla dzieci.

DZIAŁALNOŚĆ W RADACH RODZICÓW
Wieloletnia przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 6 (9 lat), członek Rady Rodziców Gimnazjum nr 2 (3 lata), w roku szkolnym 2017/18 Przewodnicząca Rady Rodziców w Gimnazjum nr 1.

DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE POWIATU
W latach 2014 – 2018 r. Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu , Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Członek Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, od 2017 r. wiceprzewodnicząca PRPP.
Absolwentka 24. Szkoły Liderów (2016).
Współorganizatorka Giżyckiej Karty Seniora 60 +

PROJEKTY W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Autorka projektu „Roztańczone Giżycko” , który złożyła w ramach budżetu obywatelskiego i realizowała wraz z Zarządem Stowarzyszenia Promocji Tańca „Lecdance”. Autorka projektu „Zagospodarowanie obejścia Szkoły Podstawowej nr 6” oraz „Cykl imprez ewangelizacyjno-kulturalnych”. Wszystkie projekty zostały zrealizowane w całości.

INNE FUNKCJE SPOŁECZNE
Od 2016 r. członek  Rady Pracodawców Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku  Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.

ZAINTERESOWANIA, HOBBY
Pasjonuje się tańcem towarzyskim, chętnie jeździ na rowerze, zajmuje się fotografią amatorską, uprawia nordic walking (ma uprawnienia przewodnika nordic walking), lubi czytać i spędzać aktywnie czas z dziećmi. Występuje w amatorskich formacjach teatralnych – „Formacja Teatralna Na Luzie”, Teatr Niepokorni, Scena Słowa, Teatr św. Maksymiliana. Czynny przewodnik turystyczny PTTK i pilot wycieczek.
W 2015 r. zajęła II miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym DYKTANDO VIP.

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
Wspiera akcje charytatywne (Szlachetna Paczka, indywidualne akcje na rzecz pomocy dzieciom i osobom chorym). Przekazuje środki finansowe na wsparcie stowarzyszeń i organizacji, m.in. na rzecz Puckiego Hospicjum księdza Kaczkowskiego.

INNE
Zarejestrowana w bazie potencjalnych dawców szpiku, jest też krwiodawcą.